دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!
مهر و تابلو دفاتر ازدواج و طلاق
 بند 146- مهرها و تابلوهای دفاتر ازدواج و طلاق باید طبق نمونه تصویبی سازمان ثبت باشند و سردفتران ازدواج و طلاق حق دخل و تصرف در آن را ندارند و باید در کلیه اوراق شماره و محل دفترخانه و نام و مشخصات کامل سردفتر چاپ شود.
بند 211 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49 اصلاح شده.
تهیه دفاتر ازدواج و طلاق از واحدهای ثبتی
بند 147- سردفتران ازدواج و طلاق، هر حوزه ثبتی در موقع خرید دفتر جدید باید دفتر تمام شده را به مسئول فروش دفتر ارائه نمایند و دفتر جدید پس از ملاحظه دفتر تمام شده تحویل خواهد شد.
بند 219 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
نحوه ثبت شماره مسلسل قباله ازدواج و طلاق در دفتر
بند 148- سردفتران ازدواج و طلاق مکلفند شماره مسلسل چاپی قباله‌های ازدواج و طلاق را که طبق ماده چهارده نظامنامه دفتر ثبت ازدواج باید به ذینفع بدهند با قید تاریخ در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید و امضاء نمایند.
بند 214 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده.
قید مراتب عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
بند 149- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق هر روزی که سندی ثبت نکرده‌اند آخر وقت همان روز باید مراتب را در دفتر قید و امضاء کنند.
بند 21? مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده.
فهرست وقایع
بند 150- سردفتران ازدواج و طلاق مکلفند پرسشنامه‌های تسلیمی اداره ثبت احوال را با کسب اطلاع و پرسش از زوجین تکمیل و همزمان با تسلیم اعلامیه به اداره مزبور تسلیم نمایند.
بند 215 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
عدم تعلق حق الثبت به سند نکاحیه
بند 151- الف: چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا نسبت به اقرارنامه‌های وصول آن‌هم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرر در سند مورد ندارد.
ب: چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید بموجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد، چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بردرآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل و هنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است.
اقرار به وصول یا انتقال صداق
بند 152- در کلیه موارد انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت میگیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال بشرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود.
بند 221 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
صداق غیرمنقول
بند 153- در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود، با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد.
اگر سردفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضا کند وگرنه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آنرا عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضا کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد.
برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می‌باشد.
بند 205 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
بردن دفتر به جلسه عقد
بند 154- صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق در صورتی که در مجالس عقد حاضر می‌شوند باید دفتر ازدواج یا طلاق را با خود همراه ببرند که زوجین و معرفین و شهود در همان جلسه دفتر را امضا نمایند.
بند 188 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
دادن رونوشت توسط دفاتر ازدواج و طلاق
بند 155- رونوشت‌هایی که به تقاضای ذینفع به وسیله صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق تهیه می‌شود باید هزینه قانونی آن به صندوق ثبت محل پرداخت شود.
بند 193 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49 اصلاح شده.
ثب سند- صدور اجرائیه
بند 156- دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند در موقع ثبت سند مشخصات و نشانی کامل زوجین و شهود و معرفین را به طور صریح و خوانا قید نمایند و همچنین در هنگام صدور اجرائیه و اخطاریه نیز بایستی مشخصات کامل و نشانی صریح طرفین را قید نمایند.
بند 209 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
امضای ثبت و قباله در مورد نکاح با اجازه ولی
بند 157- در مواردی که اجازه ولی زوجه ضرورت دارد، بایستی ولی زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضا نماید.
بند 198 مجموعه بخشنامه‌های تاآخر سال 49
حق التحریر
بند 158- سردفتران ازدواج و طلاق مکلفند علاوه بر صدور و تسلیم قبض حق التحریر مبلغ دریافتی را در ظهر قباله نیز قید و امضا نمایند.
بند 201 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
 ثبت بذل و رجوع
بند 159- در مورد بذل و رجوع بمابذل باید مراتب در ستون شرح طلاق ثبت مربوطه و طلاقنامه قید و جریان امر را به دفتر ازدواج و دفتر رسمی مربوطه و زوج اعلام نمایند.
اقرار به رجوع بمابذل
بند 160- در مورد رجوع زوجه به آنچه بذل کرده میتواند مراتب را به موجب سند رسمی اعتراف نماید در این صورت سردفتر تنظیم کننده سند مکلف است ظرف مدت 24 ساعت رونوشت اداری سند را به دفتر طلاق مربوطه ارسال دارد، همچنین است در مورد هر اعتراف و یا توافق رسمی طرفین نسبت به واقعه ازدواج ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج.
منع ثبت وقایع جدید در دفاتر
بند 161- سردفتران ازدواج و طلاق که کفالت دفاتر دیگر به آنها واگذار و سوابق تحویل میشود نباید واقعه جدیدی را در دفاتر مزبور ثبت نمایند.
بند 186 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49 اصلاح شده
خط و نگارش
بند 162- صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز باید در تحریر دفاتر و اوراق از جوهرهای ثابت استفاده کنند که قابل تغییر و زوال نباشد.
بند 187 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49
استفاده از قبوض اقساطی
بند 163- در مواردی که ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته می‌شود که وجهی بطور اقساطی تادیه شود، سردفتران مکلفند برای پرداخت اقساط از قبوض اقساطی رسمی مانند سایر اسناد رسمی استفاده نمایند.
بند 190 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
حکم دادگاه درباره سن
بند 164- در مواردی که سن شخصی طبق حکم قطعی داده اصلاح شود ملاک حکم دادگاه میباشد و باید سن مندرج در شناسنامه در متن سند قید و موضوع حکم توضیح داده شود.
بند 191 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
خروج از حوزه مأموریت
بند 165- صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خود خارج شوند.
بند 192 مجموعه بخشنامه‌های تاآخر سال 49
 مشمول مواد 53 و 54 قانون ثبت نسبت به سران دفاتر ازدواج و طلاق
بند 166- ماده 53 و 54 قانون ثبت شامل سردفتران ازدواج و طلاق نیز میباشد.
بند 194 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
مشخص نبودن تاریخ تولد در ورقه هویت
بند 167- در موردی که روز و ماه تولد در ورقه هویت قید نشده تاریخ تولد اول مهر ماه همان سال محسوب خواهد شد.
بند 196 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49
دعوی فوت شوهر
بند 168- ادعای فوت شوهر بدون قید در شناسنامه مسموع نیست. باید مدعی به اداره ثبت احوال راهنمایی شود مگر آن‌که فوت شوهر طبق مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و غیره محرز باشد.
بند 203 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49
بذل غیرمنقول
بند 169- الف: در مورد بذل صداق غیرمنقول باید وضعیت ملک از ثبت محل استعلام و پس از رسیدن پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت کنند.
ب: در مورد بذل صداق غیرمنقول سردفتر طلاق باید مواد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمی که قباله ازدواج را ثبت کرده بفرستد تا مراتب را برابر مقررات ثبت و خلاصه آن‌را به ثبت محل ارسال دارند.
ج: اگر مال غیرمنقول دیگری مورد بذل باشد باید مانند قباله ازدواج عیناً طبق مقررات در دفتر رسمی ثبت و خلاصه آن‌را به ثبت محل بفرستد
د: در مواردی که ملک بذل می‌شود سردفتر نمی‌تواند قبل از انقضای عده سند انتقالی را ثبت نماید.
بند 206 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
عدم رسمیت قباله های عادی ازدواج و طلاق و نحوه رسمیت دادن به آنها
بند 170- قباله‌های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمی‌باشند ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آن‌ها مواد 66 و 68 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت احوال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرارنامه لازم در خصوص مورد تنظیم نمایند.
بند 204 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49 اصلاح شده
شرایط تنظیم اقرارنامه زوجیت
بند 171- با توجه به مقررات قانونی هرگاه شناسنامه زوج ومدارک تسلیمی دیگر دلالت کند که زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تأیید زوجه هم قرر گیرد ثبت اقرارنامه رسمی طبق ماده 68 اصلاحی مصوب 1350/12/23 آیین‌نامه قانون ثبت احوال بلا اشکال است و باید در متن سند اعتراف طرفین به این که زوج همسر دیگری ندارد نیز تصریح و قید گردد.
بند 255 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده
ثبت نکاح منقطع و بذل مدت
بند 172- در مورد نکاح منقطع و بذل مدت، چون طلاق مطابق قانون مدنی مخصوص نکاح دائم است، بنابراین بذل مدت که مخصوص نکاح منقطع است محتاج به گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمی‌باشد.
ارسال پاسخ مقامات رسمی
بند 173- سردفتران ازدواج و طلاق مکلفند پاسخ‌نامه‌ها و مکاتبات مقامات رسمی را فوراً بدهند
بند 213 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49
قباله ازدواج و طلاق
بند 174- واحد فروش اوراق مالی سازمان ثبت و همچنین ادارات ثبت شهرستان‌ها مکلفند عقدنامه و طلاقنامه را با تعیین شماره مسلسل چاپی و پس از ثبت آن در دفتر مخصوص به خود سردفتران ازدواج و طلاق از طرف آنها بفروشند.
چنانچه در موقع تحریر این برگها در دفاتر مزبور دفترچه باطل گردد باید لاشه آن‌را عیناً به واحد فروش مربوطه در مرکز و به حسابداری ثبت مربوطه در شهرستان‌ها تحویل نمایند.
بند 217 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده
وظیفه سردفتران ازدواج و طلاق در مورد فهرست و آمار شناسنامه‌های مخدوش
بند 175- صاحبان دفتر ازدواج و طلاق باید مقررات را رعایت کرده و در تنظیم فهرست و آمار دقت نمایند که تمام ستون‌های آن پرشده و نقصی نداشته باشد و اگر به شناسنامه مخدوش یا ناخوانا برخورد نمودند از ثبت واقعه خودداری و صاحب شناسنامه را برای تعویض آن به ادازه ثبت احوال راهنمایی نمایند.
بند 195 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اصلاح شده تا آخر سال 49
اعلامیه
بند 176- دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند با رعایت ماده 31 قانون ثبت احوال هر 15 روز یک مرتبه وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر به ثبت میرسد طبق نمونه به نزدیک‌ترین بخش ثبت احول تحویل و رسید اخذ نمایند.
بند 216 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49 اصلاح شده
وضع دفاتر ازدواج و طلاق بعد از تعلیق یا انفصال صاحب دفتر
بند 177- هر یک از صاحبان دفاتر که معلق و منفصل یا برکنار می‌شوند، شخصاً و در صورت فوت سردفتر وارث آن‌ها، مکلف هستند که پس از وصول ابلاغ تعلیق یا انفصال و همچنین فوت سردفتر به هیچ‌وجه مداخله و تصرفی در دفاتر و اوراق مربوطه به آن ننمایند و کلیه سوابق را طبق صورت مجلس به کفیل یا کسی که از طرف ثبت متبوعه تعیین میشود تحویل نمایند.
بند 185 مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال 49
تفهیم شروط مندرج در نکاحیه به زوجین
بند 178- در رابطه با نکاحیه‌های جدید که متن آن به تصویب شورای عالی قضایی رسیده است لازم است به کلیه دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ابلاغ نمایید که تکلیف شرعی و قانونی دارند قبل از انشای عقد ازدواج شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم نموده و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، ذیل آن‌را امضا نمایند و سردفتران ازدواج مکلفند شروط مورد توافق را ضمن عقد نکاح ایجاب نمایند و لازم است قبل از اجرای صیغه عقد به زوجین تذکر دهند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است.
ضمناً متذکر می‌گردد تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد شد.
بخشنامه شماره 10220/10-62/11/30 براساس نامه شماره 53541/1-52/11/17 شورای عالی قضایی
ابلاغ واقعی اخطار به زوجه
بند 179- با توجه به شکوائیه‌هایی که به اینجانب واصل شده و تذکر دادستان محترم کل کشور و با در نظر گرفتن جهات شرعی و احتیاط، مقتضی است به دفاتر ازدواج و طلاق بخشنامه شود که لزوماً ابلاغ اخطاریه‌ها واقعی باشد نه قانونی و از حالت زن مطلقه اخبار شود تا خدای نکرده خلاف شرعی انجام نگیرد.

بخشنامه شماره 2823/10-63/04/03

    
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 17 آبان 1395
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :